Author Image

Taisei Imada

Prospective Entrepreneur

My name is not a typo.